Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 1. Podstawa prawna działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:
  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).
 2. Powiatowa Rada Rynku Pracy  (PRRP) jest organem opiniodawczo – doradczym starosty
  w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja rady trwa 4 lata.
 3. Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w szczególności:
 1. ustala przedmiot i termin obrad rady
 2. przewodniczy obradom rady
 3. reprezentuje rade w kontaktach z innymi organami i instytucjami
 4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych
  w radzie inicjuje i organizuje prace rady.
 1. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek co najmniej połowy liczby członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 1. Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji
  w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia rady.
 2. Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczy głosów „za” i „przeciw” decyzję podejmuje przewodniczący rady rynku pracy.
 3. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
Zakres działania Powiatowej Rada Rynku Pracy w Rzeszowie:
 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie;
 8. opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46, ust. 2 i 3 ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 9. opiniowanie:
 1. celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób;
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową
  i zatrudnieniową;
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 1. proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 2. celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, odpowiada za techniczną obsługę rady.
Wszelką korespondencję do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie należy kierować na adres:
POWIATOWA RADA RYNKU PRACY W RZESZOWIE
POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE
ul.  PARTYZANTÓW 1A
35-242 RZESZÓW
 
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłPUP w Rzeszowie2016-10-20
Publikujący Administrator BIP - administrator 2016-10-20 13:00
Modyfikacja Administrator BIP - administrator 2016-10-20 13:01
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowieul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów tel. (17) 25 00 100 email: pup@pup.rzeszow.pl
Wygenerowano: 21 września 2018r. 01:48:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.