Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

I. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Petycja.
Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie (w przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego, zgoda taka jest dołączana do petycji).
Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (opcjonalnie).

II. Miejsce złożenia dokumentów

 1. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów.
 2. Złożenie osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (ul. Partyzantów 1a) -  Dziennik Podawczy, I piętro, pokój nr 18.
 3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: pup@pup.rzeszow.pl.
 4. Przesłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUAP /PUP_RZESZOW/SkrytkaESP.

III. Sposób i termin załatwienia sprawy

 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 2. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiąc.

IV. Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

V. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

VI. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn.zm.).

VII. Uwagi

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
W przypadku pytań informacji udziela Dział Organizacyjno-Administracyjny – Infolinia tel. 801 002 124 - lub 459 595 060.

VIII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuje się, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
  w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora, dane kontaktowe: tel. 801 002 124 - obsługa połączeń przychodzących z sieci stacjonarnych, lub 459 595 060 - obsługa połączeń przychodzących z sieci komórkowych, e-mail: pup@pup.rzeszow.pl; Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Rzeszowie adres e-mail: iod@pup.rzeszow.pl lub adres siedziby wskazany
  w pkt 1;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.)
  tj. przyjmowania i rozpatrywania petycji wpływających do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane   osobowe   nie   będą   przekazywane   odbiorcom   znajdującym   się   poza   Unią   Europejską   i   Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
  do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa i zgodne z kategoriami archiwalnymi,
  o których mowa w jednolitym rzeczowym wykazie akt urzędu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pana/Pani danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo
  do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji ustawowych zadań i umożliwia załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym,
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji czynności urzędowych.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, decyzje będą zapadały w sposób zautomatyzowany, dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 

Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2021-10-22
Opublikował w BIP: Piotr Hawryluk 2021-10-22 11:06:00
Modyfikował: Piotr Hawryluk 2021-10-22 11:08:28
Liczba wyświetleń: 535
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-22 11:08:28
 • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Hawryluk Szukaj
2021-10-22 11:07:10 Utworzono treść Piotr Hawryluk Szukaj
        Porównaj