Przyjmowanie i załatwianie spraw

Czas pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:

    od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 - 15:30
    wszystkie soboty są wolne od pracy.


Czas przyjęć stron:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Rejestracja osób bezrobotnych:
         
              poniedziałek - piątek od 7:30 do 14:00.


W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępcy przyjmują strony
w poniedziałki od 10.00 do 13.00.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi formalne określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), który brzmi następująco:
 
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
 
Treść kierowanej do urzędu korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy. 


Podanie wniesione na piśmie powinno być podpisane przez osobę je wnoszącą bądź przez przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego. Na podstawie art. 14 § 1a
w zw. z § 1d KPA - pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym.
 
Korespondencję w formie papierowej należy przesyłać na adres siedziby urzędu:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Partyzantów 1 a
35-242 RzeszówKorespondencję w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
 

adres skrytki:   /PUP_RZESZOW/SkrytkaESP

 


Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód).

Umowy cywilnoprawne mogą być zawarte w formie elektronicznej, ale tylko wówczas gdy umowa została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda.

Dla dokumentów nadesłanych drogą elektroniczną na ESP lub praca.gov.pl, urząd potwierdzi wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) na adres skrzynki nadawcy, za pośrednictwem której dokument został dostarczony.
  
Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej urzędu pup@pup.rzeszow.pl, rzrz@praca.gov.pl lub dowolny inny adres w domenie pup.rzeszow.pl traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Organy administracji państwowej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym j.w. organ administracji państwowej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Postępowanie administracyjne może się również rozpocząć z urzędu.

Na anonimy urząd nie odpowiada.

Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2012-01-12
Opublikował w BIP: Przeniesienie Danych 2012-01-12 12:19:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2012-01-12 14:19:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-06-22 11:19:53
Liczba wyświetleń: 13058
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-22 11:19:53 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-06-22 11:19:31 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-06-23 09:53:05 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:42:50 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:42:50 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:41:26 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-03-15 20:30:05 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 20:29:24 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 20:29:24 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 20:29:24 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2020-10-26 14:19:37 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2020-10-26 14:19:37
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Administrator BIP Szukaj
2014-06-12 10:37:35
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2014-02-14 11:04:15
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
        Porównaj