Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków

I. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 1. Skarga lub wniosek.
 2. Zgoda osoby, w interesie której jest składana skarga lub wniosek (w przypadku składania skargi lub wniosku w interesie innej osoby)

II. Miejsce złożenia dokumentów

 1. Dyrektor lub jego Zastępcy przyjmują w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki
  od godziny 10.00 do 13.00.
 2. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie,
  ul. Partyzantów 1a , 35-242 Rzeszów.
 3. Złożenie osobiście: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie Dziennik Podawczy,
  ul. Partyzantów 1a , 35-242 Rzeszów, I piętro, pokój nr 18.
 4. Przesłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUAP /PUP_RZESZOW/SkrytkaESP.

III. Sposób i termin załatwienia sprawy

 1. Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. W przypadku niezałatwienia skargi/wniosku w ustawowym terminie, organ właściwy
  do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego/wnioskodawcę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 3. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się w formie pisemnej, zawiadomienie to doręcza się na podany przez skarżącego/wnioskodawcę adres.
 4. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi
  lub wniosku, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.

IV. Tryb odwoławczy

 1. Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem
  o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi). W przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia skargi, skarżący może ponowić skargę.
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

V. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

VI. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.);
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

VII. Uwagi

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 3. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Skarga lub wniosek powinna zawierać zwięzłe i rzeczowe przedstawienie zarzutu (problemu).
 4. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.
 5. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
 6. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie i elektronicznie, a także ustnie do protokołu.
 7. Skargi i wnioski utrwalone w postaci elektronicznej powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 8. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
W przypadku pytań informacji udziela Dział Organizacyjno-Administracyjny – Infolinia tel. 801 002 124 lub 459 595 060.

IX. Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuje się, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
  z siedzibą przy ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora, dane kontaktowe: tel. 801 002 124 - obsługa połączeń przychodzących z sieci stacjonarnych, lub 459 595 060 - obsługa połączeń przychodzących z sieci komórkowych, e-mail: pup@pup.rzeszow.pl;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie adres e-mail: iod@pup.rzeszow.pl lub adres siedziby wskazany w pkt 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania zadań wynikających z przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa i zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w jednolitym rzeczowym wykazie akt urzędu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji ustawowych zadań
  i umożliwia załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym,
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji czynności urzędowych.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, decyzje będą zapadały w sposób zautomatyzowany, dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu
  art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2021-10-22
Opublikował w BIP: Piotr Hawryluk 2021-10-22 11:28:00
Modyfikował: Piotr Hawryluk 2021-10-22 11:35:57
Liczba wyświetleń: 603
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-22 11:35:57
 • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Hawryluk Szukaj
2021-10-22 11:29:23
 • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Hawryluk Szukaj
2021-10-22 11:28:59 Utworzono treść Piotr Hawryluk Szukaj
        Porównaj