Zasady działania Powiatowej Rada Rynku Pracy w Rzeszowie

Zasady działania Powiatowej Rada Rynku Pracy w Rzeszowie
 1. Podstawa prawna działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:
  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).
 2. Powiatowa Rada Rynku Pracy  (PRRP) jest organem opiniodawczo – doradczym starosty
  w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja rady trwa 4 lata.
 3. Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w szczególności:
 1. ustala przedmiot i termin obrad rady,
 2. przewodniczy obradom rady,
 3. reprezentuje rade w kontaktach z innymi organami i instytucjami,
 4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie inicjuje i organizuje prace rady.
 1. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek co najmniej połowy liczby członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 1. Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia rady.
 2. Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczy głosów „za” i „przeciw” decyzję podejmuje przewodniczący rady rynku pracy.
 3. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
Zakres działania Powiatowej Rada Rynku Pracy w Rzeszowie:
Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy, zgodnie z art. 22 ust 6 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należy
w szczególności:
 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
  w powiecie;
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w ich dyspozycji i sprawozdań wykorzystania ww. środków;
 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy;
 6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. Opiniowanie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji lub jednorazowo przyznanych środków na podjęcie przez osobę bezrobotną działalności gospodarczej;
 9. Opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową
i zatrudnieniową,
c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.             
 1. Opiniowanie proponowanych przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 2. Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia (...) biorąc pod uwagę w szczególności:
a) kryteria doboru bezrobotnych,
b) zakładane efekty realizacji PAI.
 
 Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, odpowiada za techniczną obsługę rady.
 
Korespondencję do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie należy kierować na adres:

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY W RZESZOWIE
POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE
ul.  PARTYZANTÓW 1A
35-242 RZESZÓW
Infolinia 459 595 060, 801 002 124

Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: PUP w Rzeszowie 2016-10-20
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2016-10-20 13:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2021-02-01 12:25:26
Liczba wyświetleń: 2418
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-02-01 12:25:26
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-02-01 12:24:48
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-02-01 11:33:43
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-02-01 11:31:18
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-02-01 11:26:09
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-02-01 11:25:26
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-10-20 13:01:09 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2016-10-20 13:01:09
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-10-20 13:00:20 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj