Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

 1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
  1. udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
  2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
 2. Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. 
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 5. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacji o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa.
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 4 ustawy).

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezwarunkowo, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej posiadanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie jest przestrzeganie:

 1. obowiązku poinformowania o źródle, w przypadku informacji przestrzennej wskazanie linka do źródła informacji, a także poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 2. obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanych;
 3. podania zakresu odpowiedzialności Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie za udostępniane lub  przekazywane w celu ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji
 4. informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub w innym serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
 2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

I.    Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
  1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
  2. są udostępniane w inny sposób niż określony w pkt 1 (np. na stronie internetowej Urzędu)  i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
  4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek w postaci papierowej albo elektronicznej.
  Wniosek winien zawierać w szczególności:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie:
   1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
   2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.
  7. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


II. Miejsce złożenia dokumentów

 1. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów
 2. Złożenie osobiście w Urzędzie: Dziennik Podawczy parter, pokój nr 6 ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów
 3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: pup@pup.rzeszow.pl
 4. Przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP /PUP_RZESZOW/SkrytkaESP. 

III. Sposób i termin załatwienia sprawy

 1. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie (podmiot zobowiązany) po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

IV. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga
  o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat. 
 2. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, jeżeli jej wytworzenie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 3. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
  Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 i 803), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 5. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634) z tym, że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


V. Opłaty

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 4. Na żądanie wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wskazuje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez tego wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.
 5. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

VI. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023r., poz. 1524).

VII. Uwagi

 1. W przypadku pytań informacji udziela Dział Organizacyjno-Administracyjny – Infolinia
  tel. 801 002 124 lub 459 595 060.

IX. Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) informuje się, iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora, z którym można się skontaktować listownie na adres siedziby administratora lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /PUP_RZESZOW/SkrytkaESP lub przez pocztę elektroniczną: pup@pup.rzeszow.pl;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie adres poczty elektronicznej: iod@pup.rzeszow.pl lub adres siedziby Administratora wskazany w ust. 1;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa
   i zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w jednolitym rzeczowym wykazie akt urzędu; 
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać (lub złożyć osobiście) wniosek na adres Administratora wskazany w ust. 1;
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy RODO;
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji ustawowych zadań i umożliwia załatwienie inicjowanych spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, przy czym podanie danych jest:
   1. obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym,
   2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.
    Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji czynności urzędowych.
  9. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu,
   o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO).
Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2023-10-19
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-10-19 09:11:42
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2023-10-19 08:00:00
Liczba wyświetleń: 24
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-19 09:11:42 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj