Zasady udostępniania informacji publicznej

 1. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.902) informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.
 2. Informacja publiczna udostępniana jest:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w drodze wyłożenia lub wywieszenia,
  3. na wniosek.
 3. Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w „przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności” .
 4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona danych osobowych).
 5. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 6. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej

I. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie jest udostępniana na wniosek.
 2. Wniosek pisemny lub ustny w dowolnej formie.
 3. Wniosek nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

II. Miejsce złożenia dokumentów

 1. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów
 2. Złożenie osobiście w Urzędzie: Dziennik Podawczy parter, pokój nr 6 ul. Partyzantów 1a, 
  35-242 Rzeszów
 3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: pup@pup.rzeszow.pl
 4. Przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP /PUP_RZESZOW/SkrytkaESP. 

III. Sposób i termin załatwienia sprawy

 1. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 2. Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 4. Odbiór informacji następuje w sposób zgodny z żądaniem wnioskodawcy o ile środki techniczne i organizacyjne urzędu na to pozwalają.
 5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:
  1. udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
  2. decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
  3. decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

IV. Tryb odwoławczy

 1. W   przypadku   nieudzielenia   informacji   publicznej   wnioskodawcy   służy   skarga  do   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
   Od decyzji administracyjnych wydanych przez organ administracji publicznej w sprawie:
   - odmowy udostępnienia informacji publicznej
   - umorzenia postępowania o udostępnienie informacji  można  złożyć  odwołanie   do Samorządowego   Kolegium   Odwoławczego za pośrednictwem   Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
  3. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie
   od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

V. Opłaty

 1. Informacja udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku, gdy w wyniku udostępnienia informacji urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

VI. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

VII. Uwagi

 1. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się
 2. W przypadku pytań informacji udziela Dział Organizacyjno-Administracyjny – Infolinia tel. 801 002 124 lub 459 595 060.

IX. Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) informuje się, iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora, z którym można się skontaktować listownie na adres siedziby administratora lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /PUP_RZESZOW/SkrytkaESP lub przez pocztę elektroniczną: pup@pup.rzeszow.pl;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie adres poczty elektronicznej: iod@pup.rzeszow.pl lub adres siedziby Administratora wskazany w ust. 1;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa i zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w jednolitym rzeczowym wykazie akt urzędu;
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów.
   Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać (lub złożyć osobiście) wniosek na adres Administratora wskazany w ust. 1;
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej osoby narusza przepisy RODO;
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji ustawowych zadań i umożliwia załatwienie inicjowanych spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, przy czym podanie danych jest:
   1. obowiązkowe, jeżeli jest wymogiem ustawowym,
   2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.
   3. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji czynności urzędowych.
  9. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu,
   o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO).
Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2023-10-19
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-10-19 08:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2023-10-19 08:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-19 08:58:33
Liczba wyświetleń: 48
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-19 08:58:33 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-10-19 08:55:39 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-19 08:00:00 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-10-19 08:42:14 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2023-10-19 08:42:14 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj