Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urząd Pracy w Rzeszowie.


Data publikacji strony: 2017-01-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Łazarów, michal.lazarow@powiat.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 283 11 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek przy ul. Partyzantów 1a (Ośrodek Ewidencji i Świadczeń)
Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Wjazd do budynku z poziomu zerowego.

Budynek przy al. Batalionów Chłopskich 7 (Centrum Aktywizacji Zawodowej)
Na poziomie parkingu, z prawej strony głównego wejścia do Urzędu, znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia głównego, wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przy ul. Partyzantów 1a (Ośrodek Ewidencji i Świadczeń)

Budynek jest lokalem 1 piętrowym. Korytarz prowadzący do sal obsługi klienta jest ogólnie dostępny. W budynku nie ma windy. Na schodach zamontowane są poręcze. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownicy z wyższej kondygnacji schodzą do klienta. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu.

Budynek przy al. Batalionów Chłopskich 7 (Centrum Aktywizacji Zawodowej)
Budynek jest lokalem 3 piętrowym. Korytarz prowadzący do sal obsługi klienta jest ogólnie dostępny. W budynku nie ma windy. Na schodach zamontowane są poręcze. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownicy z wyższych kondygnacji schodzą do klienta. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownicy z wyższych kondygnacji schodzą do klienta. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku nie ma: -informacji głosowych
-pętli indukcyjnych
-oznaczeń w alfabecie Braille'a
-powiększonych napisów (druku) dla osób niewidomych i słabowidzących
-oznaczeń kontrastowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Partyzantów 1a (Ośrodek Ewidencji i Świadczeń)
Przy budynku Urzędu jest ogólnodostępny parking miejski.

Budynek przy al. Batalionów Chłopskich 7 (Centrum Aktywizacji Zawodowej)
Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  1. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego;
  2. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta;
  3. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną;
  4. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN;
  5. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:
Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie możliwy jest poprzez: Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta. W kontakcie z naszym urzędem osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: pup@pup.rzeszow.pl lub na adres urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe wnioskodawcy, informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz przedmiot sprawy (krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło), proponowany termin wizyty.
Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 poz. 511).